The Locus Index to Science Fiction: 2005


Stories, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

YOLEN, JANE (books) (chron.) (continued)

YORK, CHRISTINA F. (chron.)

YORK, REBECCA; pseudonym of Ruth Glick & Eileen Buckholtz (chron.)

YOSHIHIRO, YONEZAWA (chron.)

YOSHIKI, SHIBATA (chron.)

YOUMANS, MARLY (books) (chron.)

YOUNG, CERI (chron.)

YOUNG, JIM; [i.e., James Maxwell Young] (1951- ) (chron.)

YOUNG, ROBERT F(ranklin) (1915-1986) (chron.)

YOUNG, STUART (chron.) (assoc.)

YOUNG, XAVIERA (chron.)

YOVOVICH, CHRISTINA SOCORRO (chron.)

ZAHN, TIMOTHY (1951- ) (books) (chron.)

ZAKOUR, JOHN (books) (chron.)

ZAMBRENO, MARY FRANCES (1954- ) (books) (chron.)

ZANELLI, ALESSIO (chron.)

ZEBROWSKI, GEORGE (Thaddeus) [originally Jerzy Tadeuz Zebrowski] (1945- ) (chron.)

ZELAZNY, ROGER (Joseph Christopher) (1937-1995) (books) (chron.)

ZELLER, JILL (chron.)

ZETA, MARCO (chron.)

ZIEGLER, JILL (chron.)

Next -- Table-of-Contents