The Locus Index to Science Fiction: 2002


Books, Listed by Author


Previous -- Table-of-Contents

MOLLOY, MICHAEL (John) (1940- ) (chron.)

MONTELEONE, THOMAS F(rancis, Jr.) (1946- ) (stories) (chron.)

MONTES, MARISA (chron.)

MOON, (Susan) ELIZABETH N(orris) (1945- ) (stories) (chron.)

MOON, RUSSELL (chron.)

MOORCOCK, MICHAEL (John) (1939- ) (stories) (chron.) (assoc.)

MOORE, ALAN (1953- ) (chron.) (assoc.)

MOORE, C(atherine) L(ucille) (1911-1987) (stories) (chron.) (assoc.)

MOORE, CHRISTOPHER (George) (1952- ) (chron.) (assoc.)

MOORE, ELAINE (chron.)

MOORE, JAMES A. (stories) (chron.)

MÓR, CAISEAL (chron.)

MORAN, DANIEL KEYS (1962- ) (chron.)

MORAN, JODI (chron.)

MOREHOUSE, LYDA (chron.) (assoc.)

MORGAN, AISHLING (chron.)

MORGAN, K. L. (chron.)

MORGAN, RICHARD K(ingsley) (1965- ) (chron.) (assoc.)

MORPURGO, MICHAEL (chron.)

MORRESSY, JOHN (1930-2006) (stories) (chron.)

MORRILL, ROWENA (1944- ) (chron.)

MORRIS, J. M. (chron.)

MORRIS, JONATHAN (stories) (chron.)

MORRIS, MARK (1963- ) (stories) (chron.) (assoc.)

MORRISH, ROBERT, ed. (stories) (chron.)

MORRISSEY, DEAN (chron.)

MORTIMER, ROGER (chron.)

MOSIMAN, BILLIE SUE (1947- ) (stories) (chron.)

MOSLEY, WALTER (Ellis) (1952- ) (chron.)

MOSTERT, NATASHA (c1960- ) (chron.)

MOZHEIKO, IGOR VSEVELODOVICH (1934-2003); see pseudonym Kirill Bulychev (stories) (chron.)

MULLENAX, RICHARD V., Jr. (chron.)

MUNROE, JIM (chron.)

MURDOCK, M(elinda) S(eabrooke) (1947- ) (chron.)

MURPHY, KEVIN (chron.)

MURPHY, KEVIN ANDREW (stories) (chron.)

MURPHY, PAT(rice Ann) (1955- ) (stories) (chron.)

MURPHY, RITA (chron.)

MURPHY, SEAN (chron.)

MURPHY, SHIRLEY ROUSSEAU (1928- ) (chron.)

Next -- Table-of-Contents